Skip to content
 • ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
 • INSIGHTS

Zasady ochrony prywatności

Do celów obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i prywatności Gunnebo AB („Gunnebo”, „my”, „nas” itp.) z siedzibą pod adresem at Johan på Gårdas Gata 7, 402 26 Gothenburg, Sweden, uznaje się za „administratora danych” w odniesieniu do danych osobowych, które podmiot ten gromadzi, wykorzystuje i którymi zarządza zgodnie z niniejszymi Zasadami ochrony prywatności („Zasadami”).


Ochrona prywatności użytkowników jest ważna dla grupy Gunnebo. Zobowiązujemy się chronić wszystkie dane osobowe przekazane grupie Gunnebo przez osoby fizyczne, z którymi współpracujemy, przez osoby odwiedzające nasze strony internetowe i korzystające z nich, a także dane osobowe uzyskane w inny sposób.  Dane osobowe to informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. 


W niniejszych Zasadach wyjaśniono, jakie dane osobowe zbieramy, w jaki sposób możemy je wykorzystywać i zarządzać nimi oraz jakie prawa posiada użytkownik w odniesieniu do swoich danych osobowych. Zanim użytkownik przekaże nam jakiekolwiek dane osobowe lub rozpocznie przeglądanie naszej witryny internetowej, powinien zapoznać się z niniejszymi Zasadami i upewnić się, że nasze praktyki w zakresie ochrony prywatności mu odpowiadają.


Należy pamiętać, że nasza witryna internetowa może zawierać łącza do innych witryn. Takie witryny podmiotów zewnętrznych nie podlegają niniejszym Zasadom, zalecamy więc zapoznanie się z zasadami ochrony prywatności i bezpieczeństwa obowiązującymi w każdej odwiedzanej witrynie. Ponosimy odpowiedzialność wyłącznie za prywatność i bezpieczeństwo danych, które zbieramy, i nie mamy kontroli nad działaniami podmiotów zewnętrznych w odniesieniu do danych użytkownika.


Wyjaśnienie zdefiniowanych terminów wykorzystywanych w niniejszym dokumencie można znaleźć w glosariuszu poniżej.

Czyje dane osobowe zbieramy?

W ramach swojej działalności biznesowej grupa Gunnebo gromadzi dane osobowe różnych osób, w tym:

 • przedstawicieli naszych dostawców, klientów i innych osób, z którymi utrzymujemy kontakty biznesowe;
 • wykonawców;
 • użytkowników naszej witryny internetowej;
 • osób, które kontaktują się z nami w dowolny sposób; a także
 • osób ubiegających się o pracę.

W jaki sposób zbieramy dane osobowe?

Gromadzimy dane osobowe, które użytkownik ujawnia nam świadomie i dobrowolnie, zarówno w trybie online, jak i offline. Dane osobowe zbieramy, gdy użytkownik:

 • odwiedza naszą witrynę internetową i/lub wypełnia jeden z naszych formularzy internetowych;
 • kontaktuje się z naszymi centrami obsługi klienta lub w jakikolwiek inny sposób prosi nas o informacje;
 • odwiedza nasze zakłady;
 • składa u nas zamówienie;
 • kontaktuje się z nami za pośrednictwem serwisów społecznościowych, aplikacji podmiotów zewnętrznych lub podobnych technologii;
 • subskrybuje nasz blog, newslettery lub wiadomości e-mail; a także
 • odwiedza nasze stoiska na targach branżowych.

  Możemy również zbierać informacje uzyskane ze źródeł zewnętrznych, na przykład w związku z korzystaniem przez użytkownika z innych prowadzonych przez nas witryn internetowych, a także otrzymane od powiązanych z nami podmiotów zewnętrznych, na przykład podwykonawców.

Jakie dane osobowe zbieramy?

Grupa Gunnebo może zbierać wiele danych osobowych użytkownika w kontekście biznesowym, takich jak imię i nazwisko, płeć, stanowisko, zdjęcie, adres e-mail, adres zamieszkania i inne dane kontaktowe, dane o firmie użytkownika i innych jego zainteresowaniach, komunikacja z użytkownikiem (w tym notatki ze spotkań), dane o produktach lub usługach grupy Gunnebo, które udostępniliśmy użytkownikowi lub które mogą go interesować, a także informacje dotyczące finansów i płatności.


Kiedy użytkownik korzysta z naszej witryny internetowej, zbieramy pewne standardowe informacje, które są wysyłane przez jego przeglądarkę do naszej witryny. Obejmuje to informacje techniczne, takie jak adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny, język, ustawienie strefy czasowej, czasy dostępu, kraj oraz adresy stron internetowych, z których użytkownik przechodzi do naszej witryny.

Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

 • dostarczanie użytkownikowi zamówionych informacji, produktów i usług;
 • powiadamianie użytkownika o wszelkich zmianach w usługach i przekazywanie mu informacji dotyczących podobnych towarów i usług, które mogą się okazać interesujące;
 • przekazywanie użytkownikowi informacji o naszym otoczeniu rynkowym, wydarzeniach lub premierach produktów;
 • kontaktowanie się z użytkownikiem i z podmiotami zewnętrznymi;
 • administrowanie naszą witryną internetową i pomoc w ulepszaniu naszych produktów i usług;
 • przeprowadzanie analiz związanych z korzystaniem z naszej witryny internetowej;
 • przestrzeganie obowiązujących przepisów i regulacji; a także
 • inne cele związane z działalnością biznesową, w tym negocjowanie, zawieranie i realizacja umów, zarządzanie kontami i dokumentacją, wspieranie działań z zakresu odpowiedzialności społecznej firmy, dochodzenia prawne, regulacyjne i wewnętrzne oraz zarządzanie długami.

Rekrutacja

Kiedy użytkownik ubiega się o pracę za pośrednictwem naszej witryny internetowej lub w inny sposób, gromadzimy dodatkowo jego bardziej szczegółowe dane osobowe, takie jak informacje o kwalifikacjach, historia kariery, referencje od podmiotów zewnętrznych oraz notatki z rozmów kwalifikacyjnych. Możemy również zapytać użytkownika o inne informacje, na przykład o jego zainteresowania czy typy stanowisk i zadań, które go interesują. Wszelkie dane osobowe, które użytkownik przekaże grupie Gunnebo w związku z ofertą pracy, będą przetwarzane zgodnie z naszym Oświadczeniem na temat ochrony prywatności podczas rekrutacji .

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez grupę Gunnebo

W celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych grupa Gunnebo jest zobowiązana do określenia podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z celami, w których zbieramy i wykorzystujemy dane osobowe w sposób określony powyżej, podstawą prawną przetwarzania tych danych przez grupę Gunnebo jest zazwyczaj jeden z poniższych punktów:

 • zgoda użytkownika;
 • realizacja umowy zawartej z użytkownikiem lub innymi osobami fizycznymi;
 • uzasadnione interesy biznesowe grupy Gunnebo lub współpracujących z nią podmiotów zewnętrznych albo
 • spełnienie wymogów prawnych.

Komu udostępniamy dane osobowe?

Grupa Gunnebo może udostępniać dane osobowe użytkownika pracownikom, którym informacje te są niezbędne ze względów biznesowych lub prawnych, na przykład w celu wykonywania zadań administracyjnych, takich jak przetwarzanie faktur, bądź też skierowania zapytania użytkownika do właściwego działu w grupie Gunnebo.


Możemy ujawniać dane osobowe użytkownika podmiotom zewnętrznym, w tym organom władz, doradcom grupy Gunnebo, dostawcom usług informatycznych i podmiotom zewnętrznym zaangażowanym przez grupę Gunnebo, w celu: świadczenia usług zamówionych przez użytkownika; ochrony praw własności intelektualnej dotyczących materiałów wyświetlanych lub w innych sposób udostępnianych w witrynie internetowej grupy Gunnebo; uzyskania porady prawnej lub innej profesjonalnej porady; udzielania odpowiedzi na uzasadnione prawnie żądanie lub spełnienia wymogów prawnych; a także egzekwowania warunków korzystania z witryny internetowej grupy Gunnebo.


Dane osobowe użytkownika możemy też ujawnić podmiotom zewnętrznym w przypadku, gdy sprzedajemy, kupujemy lub łączymy jakąkolwiek spółkę lub jakiekolwiek aktywa, co dotyczy także potencjalnego sprzedawcy lub nabywcy takiej spółki lub takich aktywów.


Ponieważ grupa Gunnebo prowadzi działalność globalną, możemy udostępniać dane osobowe przesłane nam przez użytkownika każdemu podmiotowi z grupy Gunnebo na całym świecie. Podmioty te są zobowiązane do zachowania poufności danych i nie mogą z nich korzystać w żadnym celu innym niż cele określone w niniejszych Zasadach.


Możemy podjąć decyzję o zezwoleniu użytkownikom na udostępnianie komentarzy, wpisów, opinii lub innych informacji. Jeśli użytkownik zdecyduje się przesłać nam takie informacje, mogą one zostać udostępnione publicznie. Informacje udostępniane w ten sposób mogą być odczytywane, gromadzone i wykorzystywane przez inne osoby, które uzyskują do nich dostęp.


Możemy również udostępniać dane niebędące danymi osobowymi innym podmiotom zewnętrznym, które nie zostały opisane powyżej. W takich przypadkach możemy agregować dane lub poddawać je anonimizacji, tak aby podmiot zewnętrzny nie był w stanie powiązać tych danych z konkretnym użytkownikiem ani komputerem czy innym urządzeniem. Agregacja oznacza, że łączymy dane należące do wielu osób, niebędące danymi osobowymi, tak aby nie odnosiły się do żadnej konkretnej osoby. Poddanie danych anonimizacji oznacza, że podejmujemy próbę usunięcia lub zmiany określonych części informacji, które można wykorzystać do powiązania tych danych z konkretną osobą.

Przesyłanie danych osobowych

Należy pamiętać, że każda osoba, której Gunnebo może ujawnić dane osobowe zgodnie z niniejszymi Zasadami, może znajdować się w kraju innym niż kraj zamieszkania użytkownika oraz że poziom obowiązujących w takim kraju wymagań w zakresie ochrony danych osobowych może być niższy. Akceptując niniejsze Zasady, użytkownik wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych do kraju innego niż jego kraj zamieszkania.


Ilekroć dane osobowe użytkownika są przesyłane do innego kraju, podejmujemy prawnie wymagane działania, aby zapewnić odpowiednie zabezpieczenia służące ochronie tych danych oraz zagwarantować, że są one traktowane w sposób zgodny z niniejszymi Zasadami. Użytkownicy zamieszkali w EOG lub w Wielkiej Brytanii mogą skontaktować się z nami w celu uzyskania kopii zabezpieczeń, jakie wprowadziliśmy w celu ochrony danych osobowych oraz praw do ochrony prywatności w takich sytuacjach. W tym celu należy skorzystać z formularza kontaktowego dostępnego w naszej witrynie internetowej: http://www.gunnebo.com/find-contact-us/contact-form lub przez e-mail privacy@gunnebo.com

Bezpieczeństwo

Grupa Gunnebo podejmuje wszelkie uzasadnione techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, przypadkową utratą i nieuprawnionym dostępem, uszkodzeniem, niewłaściwym użyciem, modyfikacją lub ujawnieniem.

Przechowywanie danych

Dane osobowe nie są przechowywane dłużej, niż jest to konieczne, do celów, dla których zostały zgromadzone. To oznacza, że dane i dokumentacja (w tym dane osobowe) są niszczone lub usuwane z naszych systemów, gdy nie przestaną już być potrzebne. Czas przechowywania dokumentacji zależy od rodzaju danych osobowych, jakie zawiera.

Prawa użytkownika

Obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych dają osobom fizycznym określone prawa dotyczące ich danych osobowych będących w posiadaniu organizacji.  Aby:

 • zażądać kopii swoich danych osobowych, które przechowujemy, lub
 • zażądać, abyśmy skorygowali lub usunęli dane osobowe albo ograniczyli zakres ich przetwarzania,
 • należy wysłać pisemny wniosek do zespołu Gunnebo AB za privacy@gunnebo.com

  [Jeśli użytkownik zdecyduje, że nie chce otrzymywać od nas informacji handlowych przesyłanych pocztą elektroniczną, telefonicznie lub pocztą, może zrezygnować z otrzymywania takich wiadomości. W tym celu należy kliknąć łącze „Anuluj subskrypcję” znajdujące się na dole każdej reklamowej wiadomości e-mail, zaktualizować swoje preferencje lub skontaktować się z nami pod adresem privacy@gunnebo.com

Pytania i skargi

Wątpliwości lub skargi dotyczące sposobu, w jaki grupa Gunnebo wykorzystuje dane osobowe, należy w pierwszej kolejności kierować do grupy Gunnebo na piśmie, korzystając z danych kontaktowych dostępnych w naszej witrynie internetowej pod adresem http://www.gunnebo.com/find-contact-us/contact-form lub adresu privacy@gunnebo.com


Jeśli sposób rozpatrzenia wątpliwości lub skargi przez grupę Gunnebo jest niesatysfakcjonujący, można skierować sprawę do krajowego urzędu ds. ochrony danych.

Zmiany niniejszych Zasad

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub modyfikacji niniejszych Zasad w dowolnym momencie poprzez opublikowanie Zasad w zmienionym brzmieniu w naszej witrynie internetowej. Za każdym razem, gdy użytkownik przesyła do nas informacje lub składa zamówienie, ma obowiązek zapoznać się z tymi Zasadami.

Pliki cookie

Plik cookie to niewielki plik danych, który witryna może zapisywać na dysku twardym odwiedzającego ją użytkownika. Plik cookie może zawierać informacje (takie jak identyfikator użytkownika), które mogą być wykorzystywane przez witrynę do śledzenia odwiedzanych przez użytkownika stron i jego preferencji. Jedyne dane osobowe, jakie może zawierać plik cookie, to informacje podane osobiście przez użytkownika.  Plik cookie nie może odczytywać danych z dysku twardego ani plików cookie utworzonych przez inne witryny internetowe.


Grupa Gunnebo wykorzystuje pliki cookie do śledzenia wzorców ruchu użytkowników w witrynie internetowej i do zapewnienia lepszej obsługi osobom, które ją odwiedzają.


Użytkownicy mogą ustawić swoją przeglądarkę tak, aby wyświetlała powiadomienia o zapisaniu pliku cookie oraz o możliwości jego akceptacji lub odrzucenia. Mogą również odrzucać wszystkie pliki cookie, wyłączając odpowiednią funkcję w swoich przeglądarkach. Korzystanie z plików cookie jest jednak niezbędne do zapewnienia pełnej funkcjonalności witryny internetowej Gunnebo.


Przy pierwszym dostępie do witryny internetowej Gunnebo pojawi się baner informujący o wykorzystywaniu w niej plików cookie.

Funkcje mediów społecznościowych

Witryna Gunnebo.com zawiera funkcje mediów społecznościowych, takie jak przyciski do udostępniania informacji lub śledzenia. Takie funkcje mogą rejestrować adres IP użytkownika, stronę odwiedzaną w naszych witrynach oraz ustawiać plik cookie, który umożliwia prawidłowe działanie danej funkcji.


Funkcje mediów społecznościowych są hostowane przez podmioty zewnętrzne lub bezpośrednio w naszych witrynach. Niniejsze Zasady nie mają zastosowania do tych funkcji. Sposób korzystania z tych funkcji regulują zasady ochrony prywatności i inne zasady firm je oferujących.

Opinie użytkowników

Zdanie użytkowników na temat naszych zasad jest dla nas bardzo ważne. Aby przekazać nam uwagi na temat niniejszych Zasad, należy wysłać wiadomość e-mail na adres privacy@gunnebo.com


Ostatnia aktualizacja: [15/02/2018]


Glosariusz

Administrator danychPodmiot, który określa cele i sposoby przetwarzania danych.
Urząd ds. ochrony danych osobowychOdpowiedni organ nadzorczy odpowiedzialny za kwestie dotyczące prywatności lub ochrony danych w jurysdykcji właściwej dla grupy Gunnebo i/lub spółki należącej do grupy Gunnebo.
Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)EOG obejmuje wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz Islandię, Liechtenstein i Norwegię.
Dane osoboweInformacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby (tj. dane dotyczące pracowników, kontrahentów, kandydatów, pracowników dostawców i podwykonawców, zleceniobiorców, klientów, pacjentów używających naszych produktów oraz osób korzystających z naszej witryny internetowej lub centrów usług). Obejmują one imiona i nazwiska, adresy, adresy e-mail, zgłoszenia na stanowiska pracy, informacje dotyczące konta użytkownika oraz korespondencję. Dane osobowe mogą również obejmować informacje odnoszące się do przeglądanych stron internetowych (np. dane związane z konkretnym plikiem cookie) i adresy IP, jeżeli takie informacje mogą być powiązane z konkretną osobą.
PrzetwarzanieWykonywanie dowolnych czynnościzwiązanych z danymi osobowymi; obejmuje to ich zbieranie, przechowywanie, uzyskiwanie do nich dostępu, łączenie ich z innymi danymi, udostępnianie ich podmiotom zewnętrznym, a nawet usuwanie.